Зарегистрироваться
Seekland Info сообщество взаимопомощи студентов и школьников. / Seekland Info спільнота взаємодопомоги студентів і школярів.

Пряма на площині, лінії другого порядку


0 Голосов
Мажорна Анна
Posted Октябрь 30, 2016 by Мажорна Анна Володимирівна
Категория: Аналитическая геометрия
Всего просмотров: 675

1. Лінійна модель витрат. Точка беззбитковості.


При виробництві x одиниць будь-якої продукції загальні витрати C(x) складаються із постійних (фіксованих) витрат F і змінних витрат V, тобто маємо: $$C=F+V$$


Постійні витрати F − це витрати, що не залежать від числа одиниць виробленої продукції. Вони містять у собі амортизацію, оренду приміщення, відсотки по позиках і т.п.


Змінні витрати V − це витрати, що прямо залежать від кількості виробленої продукції. Вони містять у собі вартість сировини, робочої сили й т.п.


У найпростішому випадку змінні витрати прямо пропорційні X − кількості виробленої продукції. Коефіцієнт пропорційності А − це змінні витрати по виробництву однієї одиниці продукції \(V=ax \).


Якщо позначити через b фіксовані витрати, то вийде рівняння, що називають лінійною моделлю витрат$$ C(x)=b+ax $$


Сукупний дохід R(x) , одержуваний підприємством від продажу x одиниць продукції, визначається формулою: $$ R(x) = px$$ 


де p ─ ціна одиниці товару.


Якщо вироблено й продано x одиниць продукції, то прибуток P(x)


визначається формулою:  $$P(x) = R(x) -C(x) $$
Точка, в якій прибуток перетворюється в нуль, називається крапкою беззбитковості.


Приклад 1.Відомо, що фіксовані витрати виробництва становлять 10 тис. грн. на місяць, змінні витрати 30 грн. на одиницю продукції, виторг 50 грн. за одиницю продукції. Потрібно скласти функцію прибутку й побудувати її графік.


Розв’язування. За умовою задачі постійні витрати F =10 000. Оскільки змінні витрати по виробництву однієї одиниці продукції становлять 30 грн. (a = 30), то змінні витрати, що залежать від кількості виробленої продукції,  $$ V = 30 x $$

де x  ̶  кількість виробленої продукції. Таким чином, загальні витрати становлять


C(x) =10000 + 30x .


Сукупний дохід, від продажу x одиниць продукції, визначається таким чином


R(x) = 50 x .


Побудуємо графіки функцій доходу й витрат:<!--[endif]-->


Рис. 1


Точку перетину прямих $$ C(x) =10000 + 30x$4 та $$ R(x) = 50 x$$  знайдемо таким чином: $$  C(x) = R(x)$$


тоді  $$ 10000+30x = 50x $$  отже,  $$ x = 500, C(x) = R(x) = 25000$$


Прибуток, якій одержує підприємство, можна знайти за формулі $$ P(x) = R(x) -C(x) $$ Тому $$ P(x) = 50 x - (10000 + 30 x) = 20 x -10000 =>$$ $$ P(x) = 20 x -10000  $$


Побудуємо графік функції прибутку. При x = 500  маємо P(x) = 0.


Отже, координати першої точки (500;0). При x = 600 маємо  P(x) = 2000; отримали другу точку (600; 2000). Через дві точки на площині проведемо пряму, яка є графіком функції P(x):<!--[endif]-->


Рис. 2


Як видно із графіка, при значеннях x менше 500 прибуток від’ємний (графік P(x) розташований нижче осі Ox), тобто виробництво збиткове. При збільшенні x прибуток зростає, у точці з абсцисою x = 500 він дорівнює нулю (точка беззбитковості) і після цього стає додатнім (див. рис. 2).


Задача 1.Взуттєва фабрика продає туфлі за ціною 350+3*m+2*n грн. за пару. Витрати становлять 63000+100*m грн. за 100+n пар туфель та 60750+100*m  тис. грн. за 85+n пар, де m= 2 , n = 20


Завдання.


<!--[if !supportLists]-->1)                            <!--[endif]-->Знайти рівняння прямої витрат C(x) = b + ax,(яке в більш звичному вигляді можна переписати так у = b + ax), за двома точками  y-y2 / y1-y2=x-x2 / x1-x2 (1)


, де незалежною змінною (абсцисою x) виступає  кількість пар туфель, а ординатою (y ) витрати на виробництво такої кількості пар.


<!--[if !supportLists]-->2)                            <!--[endif]-->Знайти рівняння прямої доходу R(x) = px.


<!--[if !supportLists]-->3)                            <!--[endif]-->Побудувати лінії C(x), R(x) та знайти точку їх перетину M0.


<!--[if !supportLists]-->4)                            <!--[endif]-->Скласти рівняння функції прибутку P(x) = R(x) -C(x) .


<!--[if !supportLists]-->5)                            <!--[endif]-->Побудувати рівняння функції прибутку P(x) та знайти точку беззбитковості M1.


<!--[if !supportLists]-->6)                            <!--[endif]-->Як між собою пов’язані абсциси точок M0, M1?


<!--[if !supportLists]-->7)                            <!--[endif]-->Скільки пар туфель фабрика повинна зробити й продати, щоб


одержати 10% доходу на гроші, вкладені у постійні витрати?


Завдання 1, 2, 4, 6, 7 виконувати без застосування комп’ютера.


Завдання 3, 5 виконувати на комп’ютері.


 


2. Закони попиту та пропозиції.


Кількість товару, що покупці придбають на ринку, залежить від ціни на цей товар. Співвідношення між ціною й кількістю купленого товару називається функцієюабо законом попиту.


Кількість товару, що виробники виставлять на продаж, також залежить від ціни на цей товар. Співвідношення між ціною й кількістю товару, виставленого на продаж, називається функцієюабо законом пропозиції.


У найпростішому випадку ці функції є лінійними (рис. 3).<!--[endif]-->


Рис. 3.


Закон попиту позначений через D, закон пропозиції  – через S ;


xкількість товару, pціна на цей товар.


Рівняння попиту можна скласти, якщо задані дві точки, що лежать


на його графіку. Для цього потрібно використати рівняння прямої,що проходить через дві задані точки.


Точка перетинання кривих попиту та пропозиції x0, p називається


точкою ринкової рівноваги. Відповідно, p називається рівноважної


ціною, а x –  рівноважною кількістю (рівноважним обсягом продажів).


Буває, що уряд вводить податок tна товар або надає субсидію s, щоб населення могло придбати товар по розумній ціні.


При використанні лінійних моделей передбачається, що попит


визначається тільки ціною товару на ринку pc , а пропозиція  ̶  тільки


ціною ps, яку отримують постачальники. Ці ціни пов'язані між собою


наступною системою рівнянь : pc=ps+t


                                                                                         pc ps-s


де t й s  ̶  відповідно податок та субсидія на одиницю товару.


Таким чином, при введенні податку або субсидії рівняння попиту


D не зміниться. Графік функції пропозиції підніметься на tодиниць вгору (лінія S¢) або опуститься на sодиниць униз (лінія S¢¢) (див. рис. 3).


Деякі податки, наприклад ПДВ (податок на додану вартість), пропорційні ціні. У цьому випадку точка перетину графіка пропозиції S з віссю Ox залишається тією ж, але міняється кут нахилу графіка до осі Ox .


 


Задача 2.(д.з.) Закони попиту та пропозиції на деякий товар визначаються рівняннями p=-2x+12+m+n та p=x+3+m+n  відповідно, де m =2 , n  =20


Завдання.


1) Знайти точку ринкової рівноваги.


2) Знайти точку рівноваги після введення податку, рівного 3 грн. на одиницю


продукції.


а) Знайти збільшення ціни й зменшення рівноважного обсягу продажів.


б) Знайти дохід держави після введення цього податку.


3) Яка субсидія призведе до збільшення обсягу продажів на 2  одиниці?


 


Завдання 1, 2, 3  можна виконувати за допомогою комп’ютера.


 


3. Лінії другого порядку


<span style="font-si