Зарегистрироваться
Seekland Info сообщество взаимопомощи студентов и школьников. / Seekland Info спільнота взаємодопомоги студентів і школярів.

Макроекономіка

У даному курсі у тестовій формі подані основні аспекти курсу макроекономіки, які викладачі використовують для складання модулів та екзаменів!

 1. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:  

 1) підприємства;    

 2) галузі виробництва;      

 3) окремого ринку;                  

 4) національної економіки.


2. Макромоделі показують:

1) об’єктивне зростання показника;

2) взаємозв’язок між макропоказниками;

3) зв’язок між державними суб’єктами;

4) зв’язок між екзогенними величинами.  

 3. Для розширення виробничого потенціалу країни необхідно щоб:

1)  ЧНП перевищував НД;

2)  чисті інвестиції перевищували величину амортизації;

3)  НД перевищував обсяг споживчих витрат населення та держави;

4)  ВНП перевищував ЧНП на величину амортизації. 

4. До трансфертних платежів належать:

1)   шкільне будівництво;

2)   заробітна плата державних службовців;

3)   податки;

4)   допомога по безробіттю.

 5. Особистий дохід – це:

  1)сума заощаджень приватних осіб;

  2)весь доход, призначений на особисті споживчі витрати після сплати податків;

  3)доход, отриманий домашніми господарствами протягом даного року;

  4)сума заощаджень приватних осіб. 

6. Згідно з кейнсіанською теорією, рівень виробництва визначається:  

1) рівнем повної зайнятості;  

2) попитом на гроші;

 3) рівнем процентної ставки;  

4) величиною сукупного попиту.  

7. Чим вища гранична схильність до споживання, тим:

1) більші валові інвестиції;  

2) менший мультиплікатор;

3) більші валові інвестиції і більший мультиплікатор;  

4) більший мультиплікатор.

 8. На ринку товарів і платних послуг, грошей та цінних паперів не досягається рівновага, якщо:

 1) C = S;

 2) S = I;  

3) значення НД та ставка процента не відповідають точці перетину ліній IS та LM;  

4) усі відповіді неправильні.  

9. Сума граничних схильностей до споживання та заощадження дорівнює 1:  

1) якщо графік функції споживання проходить через початок координат;  

2) при лінійній функції споживання;

 3) тільки при рівновазі на ринку благ;

 4) завжди.  

10. У період депресії найбільше скорочується:

 1) рівень зарплати;  

2) рівень цін;  

3) величина підприємницького прибутку;  

4) державні закупки товарів і послуг.  

11. Найбільш сильний вплив на хід економічних циклів здійснює динаміка:

 1) споживчих цін;  

2) чистих інвестицій, спрямованих у виробництво товарів довгострокового використання;  

3) чистих інвестицій, спрямованих на збільшення товарно-матеріальних запасів;

 4) державних витрат.  

12. Ефект витіснення, пов’язаний з державним боргом, який виник внаслідок зростання державних витрат:

 1) призводить до зменшення податкових надходжень;

 2) призводить до зростання виробничого потенціалу в майбутньому;

 3) призводить до зменшення ставки процента;

 4) скорочує приватні інвестиції.  

13. Урядова політика в галузі витрат і оподаткування називається:  

1) монетарною політикою;

2) політикою розподілу доходів;  

3) політикою, заснованого на кількість теорії грошей;  

4) фіскальною політикою.  

14. Максимально можливе збільшення суми безстрокових внесків дорівнює:  

1) надлишковим резервам, поділеним на величину грошового мультиплікатора;  

2) різниці між активними та обов’язковими плюс власний капітал;

 3) різниці між фактичними резервами та надлишковими;  

4) надлишковим резервам, помноженим на величину грошового мультиплікатора.  

15. Яка з нижченаведених операцій викликає скорочення балансу Національного банку?  

1) надання високого кредиту;

2) продаж валюти;

3) збирання податкових надходжень державою;

4) переоблік векселів.

16. Інфляція витрат обумовлена:

1) зростанням споживчих витрат;

2) зростанням інвестиційних витрат;

3) зростанням собівартості продукції;

4) зростанням сукупних витрат.

17. Зростання сукупних витрат призводить до інфляції, якщо:

1) економіка розвивається у стані повної зайнятості;

2) чисельність робочої сили не зростає;

3) економіка розвивається у стані неповної зайнятості;

4) фактичний обсяг ВНП менший за потенціальний обсяг ВНП.

18. Той, хто втратив роботу внаслідок спаду в економіці, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені:

1) фрикційною формою безробіття;

2) структурною формою безробіття;

3) перманентною формою безробіття;

4) кон’юнктурною формою безробіття.

19. Недостатній сукупний попит призводить до:

1) зростання рівня, структурного безробіття;

2) зростання рівня прихованого безробіття;

3) зростання рівня кон’юнктурного безробіття;

4) зростання рівня фрикційного безробіття.

20. Країна А може виробляти 1 т пшениці чи 4 т металу, використовуючи одну одиницю ресурсів. Країна Б може виробляти 2 т пшениці чи 5 т металу, використовуючи також одну одиницю ресурсів. За цих умов:

1) країна А буде експортувати пшеницю та імпортувати метал;

2) країна А не буде експортувати та імпортувати пшеницю;

3) країна Б буде експортувати пшеницю та імпортувати метал;

4) країна Б не буде експортувати та імпортувати метал. 

Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above